ped

สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (1/2561)

สถานศึกษาในสังกัด
ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรในสังกัด
ผู้เรียนในสังกัด

จำนวนสถานศึกษาแยกตามสังกัด

จำนวนผู้เรียนและบุคลากรแยกตามสังกัด